Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Bibob bouwen en wonen

Bibob-screening

Informatie Omgevingsvergunningen & beleidslijn BIBOB bouwen

Hier onder leest u informatie over het BIBOB beleid ‘bouwen’ van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Wanneer een BIBOB-toets oftewel "screening" wordt uitgevoerd, wat deze precies inhoudt en welke gegevens u daarvoor moet aanleveren.
 

Inleiding

Wie een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvraagt kan te maken krijgen met de Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur, afgekort de Wet BIBOB. Deze wet maakt het gemeenten mogelijk om de integriteit te controleren van partners met wie zij zaken doen, zoals aanvragers van bepaalde vergunningen en subsidies. Dit om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert. Daarom kunt u als aanvrager van een omgevingsvergunning in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude te maken krijgen met een BIBOB "screening". Bij deze screening kunnen ook uw zakelijke relaties worden bekeken. In bepaalde gevallen kan de gemeente de omgevingsvergunning weigeren. Door de burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is op 21 januari 2014 de Beleidslijn BIBOB gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vastgesteld. In dit beleid zijn de criteria opgenomen die leiden tot een BIBOB-toets bij een aangevraagde omgevingsvergunning.
 

Wat betekent de Wet BIBOB voor u?

Door de Wet BIBOB mag de gemeente uw omgevingsvergunning weigeren of intrekken als zij vermoedt dat u deze direct of indirect gaat gebruiken voor:

 • het plegen van strafbare feiten;
 • het benutten van (financiële) voordelen uit strafbare feiten (bijvoorbeeld crimineel geld witwassen via een bouwproject).

 
Wanneer geldt de Wet BIBOB?

De gemeente voert bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning in de volgende gevallen een BIBOB-onderzoek uit. 

 
Bouwsom

Er vindt een BIBOB-toets plaats in geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk, waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend. 

 
Risicocategorieën

Een volgend uitgangspunt is het aanwijzen van specifieke risicocategorieën, die gevoelig worden geacht voor criminele invloeden. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten wordt aan een BIBOB-toets onderworpen, indien deze betrekking heeft op onderstaande risicocategorieën: 

 • horecabedrijven (inclusief coffeeshops, hotels, etc.);
 • prostitutiebedrijven (inclusief seksbioscopen, sekswinkels, massagesalons, etc.);
 • escortbedrijven;
 • wisselkantoren;
 • afval bewerkings- en verwerkingsbedrijven;
 • speelautomatenhallen;
 • kapsalons;
 • cadeauwinkels;
 • belwinkels;
 • smart-en growshops;
 • transportondernemingen;
 • autohandel;
 • sloopbedrijven;
 • im- en exportbedrijven (handelsondernemingen; schoenen, kleren, onderdelen).

Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet limitatief. De toetsing zal in beginsel plaats vinden voor deze risicocategorieën.

 
Risicogebied

Er kunnen risicogebieden in de gemeente aanwezig zijn die gevoelig worden geacht voor criminele invloeden. Op dit moment is er voor dit criterium nog geen aanleiding binnen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zodra dit wel het geval is vindt hier aparte besluitvorming over plaats.

 
Tipfunctie officier van justitie

Artikel 26 van de Wet BIBOB geeft de officier van justitie de mogelijkheid bestuursorganen te informeren over de wenselijkheid een BIBOB-advies aan te vragen (de zogenaamde 'tipfunctie'). Dit gebeurt indien uit gegevens die bij de officier van justitie bekend zijn, redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de aanvrager van een omgevingsvergunning in relatie staat tot strafbare feiten. In het geval dat de officier van justitie gebruik maakt van zijn 'tipfunctie', wordt altijd advies gevraagd bij Bureau BIBOB. Wat het Bureau BIBOB precies doet leest u hier onder.

 
Overigen

Er vindt een BIBOB-toets plaats bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als concrete informatie van de politie, het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en/of de belastingdienst hiertoe aanleiding geeft.

 
Bijzondere gevallen

Het kan voorkomen dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning niet onder de hierboven geformuleerde beleidsuitgangspunten valt, maar er toch aanleiding is die aanvraag aan een BIBOB-toets te onderwerpen. Om die reden wordt, naast de hiervoor genoemde uitgangspunten waarbij als regel een BIBOB-toets plaatsvindt, de BIBOB-toets ook in bijzondere gevallen ingezet. Van een bijzonder geval is sprake wanneer, bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, een op feiten en/of omstandigheden en/of lokaal beleid gebaseerde risico-inschatting leidt tot de conclusie dat een BIBOB-toets geboden is. In een dergelijk bijzonder geval vindt een BIBOB-toets plaats welke in dit specifieke geval altijd gemotiveerd dient te worden.

Bibob-screening, vervolg

Welke gegevens moet u overleggen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

In de hiervoor genoemde gevallen moet u altijd extra vragen beantwoorden en gegevens verstrekken. Zoals inschrijving Kamer van Koophandel en diverse financiële informatie. Ook kan de gemeente na een eerste beoordeling van uw vergunningaanvraag tot de conclusie komen dat er redenen zijn om meer informatie te vragen. U wordt dan verzocht de extra gegevens te verstrekken. Als u al over een vergunning beschikt, kan de gemeente ook tussentijds om aanvullende informatie vragen. Op grond van die informatie kan de gemeente besluiten de verleende vergunning in te trekken. Op grond van de Wet BIBOB is de gemeente bevoegd om bij de behandeling van een vergunningaanvraag informatie in te winnen. Onder andere over de financiering en het eigendom. 

 
Wat gebeurt er met uw gegevens?

Door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vindt er een eerste beoordeling plaats van de door u ingeleverde gegevens. Als na dit onderzoek nog vragen blijven bestaan over uw bedoelingen of die van uw zakelijke relaties, kan de gemeente een beroep doen op Bureau BIBOB. Dit is een landelijk bureau dat onder het ministerie van Veiligheid en Justitie valt. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Het is niet mogelijk om tegen inschakeling van Bureau BIBOB bezwaar te maken of beroep in te stellen. Wel kunt u uw vergunningaanvraag intrekken. 

 
Wat doet Bureau BIBOB?

Bureau BIBOB doet onderzoek naar uw integriteit en die van uw zakelijke relaties en geeft daarover advies. Daarbij probeert Bureau BIBOB zo min mogelijk inbreuk te maken op uw privacy en die van uw zakelijke relaties. Het Bureau baseert haar advies op openbare en niet-openbare bronnen. Bureau BIBOB kan onder andere uw gegevens bekijken bij Kamer van Koophandel, Belastingdienst, de Dienst Justitiële Documentatie en de politie.

 

Wat staat er in een BIBOB advies?

Een BIBOB advies kan drie conclusies hebben:

 • Er bestaat geen gevaar dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De vergunning kan dan gewoon verleend worden;
 • Er bestaat enige mate van gevaar. In dat geval kan de gemeente extra voorwaarden verbinden aan de te verlenen vergunning;
 • Er bestaat een ernstig gevaar. De gemeente kan de vergunning dan weigeren of intrekken.

 

Wel of geen vergunning?

Uiteindelijk beslist de gemeente of u wel of geen vergunning krijgt. Als de gemeente van plan is uw vergunning te weigeren of in te trekken, wordt u daarvan eerst op de hoogte gesteld. U en – indien noodzakelijk – uw zakelijke partners krijgen bovendien de gelegenheid uw en/of hun mening kenbaar te maken tijdens een gesprek. Na dit gesprek nemen burgemeester en wethouders een definitieve beslissing. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar of beroep aantekenen.

 

Hoe lang duurt de vergunningverlening?

Als de gemeente een BIBOB advies aanvraagt, zal de behandeling van uw aanvraag langer duren dan normaal. Bureau BIBOB komt in principe binnen vier weken tot een advies, maar de onderzoeksperiode kan met vier weken worden verlengd. Ook is mogelijk dat Bureau BIBOB nog extra informatie van u verlangt. Het onderzoek wordt dan hervat zodra het bureau over deze informatie beschikt.

 

Meer weten?

Meer informatie over de Wet BIBOB vindt u via internet op de site www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/BIBOB. Voor informatie over de beleidslijn Bibob gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en/of specifieke vragen hierover, kunt u telefonisch contact opnemen met de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.