Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Watergebiedsplan Hoogheemraadschap van Rijnland

Cover waterbeheerplan

Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt een watergebiedsplan op voor polders in Haarlem, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Amsterdam.

Het gaat om twaalf polders (nummer 13 is aan het boezemsysteem toegevoegd). In deze polders licht Rijnland het watersysteem door vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water. Nadat de knelpunten en problemen in kaart zijn gebracht, worden er maatregelen ter verbetering bedacht en uitgevoerd (dat kan op korte maar ook op lange termijn). De opgedane kennis van het watersysteem wordt in peilbesluiten vastgelegd. Meer informatie kunt u hier vinden: www.rijnland.net/plannen/wateroverlast/spaarnwoude.

Plannen en ambities in waterbeheerplan (periode 2016 t/m 2021)

Op woensdag 9 maart 2016 heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland het nieuwe waterbeheerplan vastgesteld. De plannen en ambities die in dit plan staan willen zij samen met de omgeving bereiken. Het waterbeheerplan 5 (WBP5) geeft richting aan het waterbeheer in de periode 2016 -2021 en vormt de ruggengraat van al het werk dat Rijnland uitvoert. U vindt het plan op www.rijnland.net/wbp5 

 

Door de klimaatverandering is het van groot belang om een robuust watersysteem in te richten. Daar is de omgeving hard bij nodig. Op deze manier kan Rijnland samen zorgen voor voldoende bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, zorgen voor een goede waterkwaliteit, het afvalwater op duurzame wijze zuiveren en de grondstoffen hergebruiken.

 

Goed waterbeheer is van groot belang voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland stelt elke zes jaar in een waterbeheerplan vast welke maatregelen nodig zijn om de taken voor droge voeten en schoon water zo goed mogelijk uit te voeren.

 

De omgeving en Rijnland

Bij de ontwikkeling van het waterbeheerplan is de omgeving nauw betrokken. Tijdens gesprekken met partners, inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en mede- overheden is er veel interessante informatie opgehaald. Bijna alle partijen gaven aan graag met Rijnland aan de slag te willen om het beheergebied nog veiliger en schoner te maken. Daarvoor zijn veel goede ideeën en suggesties aangeleverd. Deze zijn vervolgens verwerkt in het WBP5. In het WBP5 staat samen werken met de omgeving aan water centraal. Rijnland wil samen met haar omgeving werken aan duurzaam en efficiënt waterbeheer tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Nu het plan gereed is kan de uitvoering starten.

 

Waardevol Water   

Om het waterbeheerplan voor iedereen toegankelijk te maken is er een online magazine gemaakt. In dit magazine, Waardevol Water, kunnen geïnteresseerden lezen over wat Rijnland de komende jaren gaat doen en welke ambities wij daarbij hebben. Neem een kijkje in het magazine op www.rijnland.net/waardevolwater.