Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Verhuizen

Verhuizen binnen Nederland

Verhuizing binnen de gemeente Haarlemmerliede

DigiD-logo

Let op:

 

Vanaf maandag 17 december tot en met woensdag 2 januari kunt u uw verhuizing niet online doorgeven. Dit kan wel aan de balie van het raadhuis in Hoofddorp (met uitzondering van 25, 26 december en 1 en 2 januari). Meer informatie vindt u in dit overzicht.

 

Verandert u binnen de gemeente van adres, dan moet u dit binnen vijf dagen aan de gemeente doorgeven. 

 
Bij de aangifte moet worden gevoegd: 

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs,
 • een kopie van de huurovereenkomst (bij een huurwoning), 
 • een kopie van de koopovereenkomst (bij een koopwoning),
 • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner plus een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs (bij inwoning)
   

U kunt u ervoor kiezen de bijlagen digitaal mee te zenden, maar ook om ze per post na te zenden. Let op: de adreswijziging wordt pas doorgevoerd na ontvangst van alle bijlagen.

U kunt aangifte doen met het onderstaande aanvraagformulier met DigiD:

 

 • digid.png (18×16) Verhuizing doorgeven: Let op: een aangifte via de website is alleen mogelijk als de datum van adreswijziging op of na de datum van de aangifte ligt. Doet u (maximaal) 5 dagen voor de adreswijziging aangifte? Dan dient u dit aan het loket burgerzaken te doen.

 

Verhuizing vanuit Haarlemmerliede naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente, dan bent u verplicht om u binnen vijf dagen persoonlijk te melden bij uw nieuwe gemeente. U dient dan een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart) mee te nemen. De betreffende gemeente neemt vervolgens contact op met ons om alle gegevens volledig te krijgen. U gaat dus niet naar het gemeentehuis in de plaats die u verlaat.
 

Verhuizen naar Haarlemmerliede vanuit een andere gemeente in Nederland

Bij vestiging in de gemeente moet u zich binnen vijf dagen na vestiging melden bij burgerzaken. U moet zich kunnen identificeren en een aangifteformulier invullen en ondertekenen. Afhankelijk van het feit of u een woning heeft gekocht of gehuurd moet u respectievelijk een koopcontract (alleen het deel dat de personalia en het adres vermeldt) of een huurcontract overleggen. In andere gevallen moet de nieuwe inwoner een instemming van de hoofdbewoner overleggen.

Op het moment dat alle documenten behorend bij de aangifte zijn overgelegd, wordt overgegaan tot inschrijving in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. U mag aangifte doen voor uw echtgeno(o)t(e) en uw minderjarige kinderen. Ouders mogen ook aangifte doen voor hun meerderjarige kinderen, als zij zich op hetzelfde adres vestigen. Deze regel geldt ook voor het doen van aangifte door meerderjarige kinderen voor hun ouders. In alle andere gevallen is een schriftelijke machtiging vereist. 

Met het e-formulier, welke u kunt vinden op de pagina formulieren, kunt u de verhuizing doorgeven.
 

Verhuizen vanuit of naar het buitenland

Vertrek naar het buitenland

U mag niet eerder dan 5 dagen voor de dag van vertrek naar het buitenland aangifte daarvan doen. De gemeente past uw gegevens dan aan.  

 • U kunt uw vertrek schriftelijk doorgeven aan burgerzaken.
 • Met het e-formulier, welke u kunt vinden op de pagina formulieren, kunt u het vertrek digitaal aan de gemeente doorgeven.
 • Schriftelijke aangifte van vertrek is niet mogelijk wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken. In dat geval moeten alle personen (dus ook minderjarigen) die vertrekken persoonlijk aan de balie verschijnen om vertrekaangifte te doen.
 • U kunt uw vertrek ook persoonlijk doorgeven aan de balie van burgerzaken.

 

 

Vestiging vanuit het buitenland

Vijf dagen nadat u vanuit het buitenland in Nederland bent aangekomen, meldt u zich bij het loket Burgerzaken van de gemeente waar u uw nachtrust geniet. U moet dan ook een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart) en een geldig reisdocument meenemen.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit dan wordt er ook gevraagd naar uw burgerlijke staat en overige persoonsgegevens. Soms moet u ook buitenlandse uittreksels uit de burgerlijke stand overhandigen die in sommige gevallen ook weer vertaald moeten worden door vertalers. 

In- en uitklaringsbewijs voor inboedel

Wanneer u naar of vanuit het buitenland verhuist, vraagt de douane om een in- of uitklaringsbewijs voor de inboedel. Dit bewijs is verkrijgbaar bij het loket Burgerzaken.

 

Aangifte doen

Afspraak maken

Zolang het raadhuis in Halfweg tijdelijk is gesloten, kunt u terecht in het raadhuis in Hoofddorp. Een afspraak daarvoor maakt u telefonisch. Het telefoonnummer voor afspraken is 020 407 9000.

Verplicht tot aangifte

Verplicht tot de aangifte van een adreswijziging zijn:

 • betrokkene zelf, indien 16 jaar en ouder; 
 • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, jonger dan 16 jaar (het begrip verzorger is niet nader bepaald. Een meerderjarig persoon waarbij het minderjarige kind (tijdelijk/vrijwillig) verblijft, zal als verzorger kunnen worden aangemerkt); 
 • ouders, voogden en verzorgers voor inwonende kinderen vanaf 16 jaar en ouder, als de betrokkene zelf nog geen aangifte heeft gedaan (het begrip verzorger is niet nader bepaald. Een meerderjarig persoon waarbij het minderjarige kind (tijdelijk/vrijwillig) verblijft, zal als verzorger kunnen worden aangemerkt); 
 • curatoren voor onder curatele gestelden; 
 • hoofden van instellingen zijn verplicht op verzoek van het gemeentebestuur door te geven welke personen op het adres van de instelling woonachtig zijn.
   

Wie mag aangifte doen

 • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar, als beiden voor of na de verhuizing hetzelfde woonadres hebben; 
 • echtgenoten voor elkaar, indien beiden voor of na de verhuizing hetzelfde woonadres hebben; 
 • elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk gemachtigd heeft (b.v. voor samenwonenden); 
 • het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, de echtgenoot of andere levensgezel, de bloed- of aanverwanten tot en met de 2e graad, voor een in die instelling verblijvende persoon, die niet in staat is aan zijn verplichting te voldoen of een machtiging daarvoor te geven.
   

Verhuizen en belastingen

Verhuizing binnen de gemeente brengt in beginsel geen wijziging in de belasting die u aan de gemeente verschuldigd bent (OZB, reinigingsheffing, rioolrecht e.d.). Gaat u verhuizen naar een andere gemeente dan zal er een verrekening of terugbetaling plaatsvinden.
 

Inwonen

Als u gaat inwonen, moet de hoofdbewoner daarvoor schriftelijk toestemming verlenen. Via het formulier toestemming inwoning kunt u de inwoning aan de gemeente doorgeven. Het formulier is te vinden op de pagina formulieren. Let op: de hoofdbewoner moet bij dat formulier een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs voegen.