Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Klacht indienen

Klachtafhandeling

Klachtafhandeling is het in behandeling nemen van schriftelijke klachten over het gedrag van een medewerker of een bestuurder van de gemeente.

Indien u vindt dat u onbehoorlijk behandeld bent door een medewerker of bestuurder van de gemeente dan kunt u een klacht indienen. Deze klacht wordt volgens een vastgelegde procedure (klachtenregeling) afgehandeld. U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij de gemeente Haarlemmerliede. U kunt wel mondeling klagen, maar als u uw klacht handhaaft, zult u die toch op papier moeten zetten. Zo nodig verleent een ambtenaar u daarbij hulp. U krijgt een ontvangstbevestiging.

Onafhankelijke beoordeling

Er vindt vervolgens een onafhankelijke beoordeling van uw klacht plaats door het afdelingshoofd van de betrokken medewerker. Gaat de klacht over een wethouder of over het college als geheel of eventueel over de raad, dan onderzoekt de burgemeester de klacht. Gaat de klacht over de burgemeester, dan doet de loco-burgemeester dat.

Mondelinge toelichting

Het is regel dat u verzocht wordt uw klacht mondeling toe te lichten. Dat geldt ook voor degene over wie de klacht gaat. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan krijgt u hierover schriftelijk bericht binnen dertig dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht. In de beantwoording wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen die eraan worden verbonden, zoals een andere werkwijze of een disciplinaire strafmaatregel. 

Wetten en regels

Regels over het afhandelen van klachten over het gedrag van de gemeente zijn terug te vinden in de volgende wetten en voorschriften:

 • Algemene wet bestuursrecht 
 • De Wet Nationale Ombudsman 

 

Indienen

logo DigiD

Hoe kunt u een klacht indienen?

De klacht heeft betrekking op het gedrag van een persoon of bestuurder die bij de gemeente werkt ten opzichte van de eigen persoon of het eigen bedrijf. 
Er moet duidelijk aangegeven worden wie de gedraging heeft verricht, wat de gedraging heeft ingehouden, wanneer die heeft plaatsgevonden en waarom daartegen bezwaar wordt gemaakt. Geen van de wettelijke uitzonderingen mag van toepassing zijn (zie art. 9:8 Algemene wet bestuursrecht). 

Via het e-formulier (met DigiD) kunt u de klacht indienen.

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat de klacht is ingediend, ontvangt de klager een ontvangstbevestiging.
 2. Als de klacht niet in behandeling kan worden genomen ontvangt de klager daarvan binnen 14 dagen bericht.
 3. Indien de klacht in behandeling wordt genomen, worden de klager en degene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft, gehoord.
 4. Indien de klager de klacht niet intrekt, wordt de klacht binnen 30 dagen, na de datum van ontvangst van de klacht, afgedaan. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen, onder opgaaf van redenen, worden verlengd.
 5. Indien de klager zijn klacht daarna doorzet en zich tot het college van burgemeester en wethouders wendt, doen deze de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af.
 6. Vervolgens bestaat nog gedurende een jaar na de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt, plaatsvond, de gelegenheid de Nationale Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen.
   

Resultaat

 1. De klacht wordt niet in behandeling genomen.
 2. De klacht wordt na behandeling ongegrond verklaard.
 3. De klacht wordt gegrond verklaard. 

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u hiertegen in bezwaar gaan bij burgemeester en wethouders, voorzover het een ambtenaar betreft. Burgemeester en wethouders wijzen dan een collegelid aan dat samen met de gemeentesecretaris hoor en wederhoor toepast. Binnen 30 dagen komen burgemeester en wethouders dan met hun oordeel.

Als u het niet eens bent met de uiteindelijke reactie op uw klacht kunt u vervolgens de Nationale Ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen. Dat verzoek moet u wel indienen binnen een jaar na de datum waarop de gedraging waarover u geklaagd heeft, plaatsvond. De Ombudsman beoordeelt of degenen over wie geklaagd wordt, zich behoorlijk heeft gedragen en stelt daarover een rapport op. Hij kan ook aanbevelingen doen. Uiteraard wordt in de gemeentelijke uitspraak over uw klacht verwezen naar de mogelijkheid de Nationale Ombudsman in te schakelen, zie ook www.nationaleombudsman.nl . 

Openbaarheid van informatie

De informatie is openbaar, maar ter bescherming van de privacy in geobjectiveerde vorm. Jaarlijks wordt het klachtenjaarverslag ter inzage gelegd. Dit wordt bekend gemaakt in de gemeentelijke advertentie. 

Wat is er meer?

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling Bestuursondersteuning, telefoon 020-4079000.