Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Leerplicht

 

Leerplicht betekent dat jongeren verplicht zijn om naar school te gaan. Ouders/verzorgers moeten hun kinderen/pleegkinderen inschrijven op een school. Verder moeten ouders/verzorgers ervoor zorgen dat hun kind de school regelmatig bezoekt. Niet alleen de ouders/verzorgers, ook de leerlingen zelf kunnen erop worden aangesproken als ze niet naar school gaan. Zo kunnen zowel ouders/verzorgers als leerlingen een boete krijgen vanwege langdurig spijbelen.
 

Leerplichtig

Elk kind wordt volledig leerplichtig op de eerste dag volgend op de maand, waarin het kind vijf jaar is geworden en eindigt op de laatste dag van het schooljaar, waarin de leerplichtige zestien jaar is geworden of twaalf jaar volledig dagonderwijs heeft gevolgd.
Aansluitend aan de leerplichtperiode volgt de kwalificatieplicht. Deze vangt aan na de leerplichtperiode en loopt door totdat de kwalificatieplichtige jongere ofwel een startkwalificatie behaalt ofwel 18 jaar wordt.

De startkwalificatie wordt bereikt als een diploma VWO, HAVO of MBO op minimaal niveau 2 (basisberoepsopleiding) is behaald.
Leerlingen van een praktijkschool en leerlingen van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen zijn niet kwalificatieplichtig. Zij krijgen een getuigschrift of een schooldiploma.
 

Vervangende leerplicht

De vervangende leerplicht kan gelden voor leerlingen vanaf veertien jaar. Op verzoek van ouders/onderwijsinstelling kan toestemming verleend worden om de leerling een vervangend programma te laten volgen aan een school. Dat bestaat uit een aantal dagen praktijk en in samenhang daarmee een algemeen vormend programma. De bedoeling hiervan is deze jongeren een nieuw perspectief te bieden, waardoor zij hun opleiding kunnen afronden.
 

Vervangende leerplicht laatste schooljaar

Op verzoek van degene die het gezag uitoefenen over een jongere kan worden toegestaan dat de inschrijving van de jongere aan een school voor het laatste schooljaar wordt vervangen door de inschrijving met een begeleidingsplan als leerling van een instelling die volledig dagonderwijs dan wel een bij de wet geregelde combinatie van leren en werken verzorgt en deze regelmatig bezoekt, als: de leerplicht voor de jongere is beëindigd en geen startkwalificatie is behaald.

Toezicht en handhaving

Sinds 2014 wordt voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude de leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie uitgevoerd binnen een gemeenschappelijke regeling van acht gemeenten in Kennemerland. Haarlem is hiervan de contactgemeente. Gezamenlijk wordt ook vormgegeven aan het voorkomen/verminderen van voor- of vroegtijdig schoolverlaten.
 

Aan de hand van het bevolkingsregister en de opgaven van directeuren van scholen en onderwijsinstellingen wordt gecontroleerd of de leerplichtigen inderdaad op een school of onderwijsinstelling staan ingeschreven. Is dit niet het geval, dan is er sprake van absoluut schoolverzuim. Is de leerplichtige wel ingeschreven maar wordt de school niet bezocht, dan spreekt men van relatief schoolverzuim.
 

Voor vragen over leerplicht kunt u op werkdagen contact opnemen met het "Leerplein" via telefoonnummer (023) 511 36 60 of per email naar carel@haarlem.nl.