Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Bijstandsuitkering

Algemeen

Niet iedereen slaagt erin om werk te vinden. Iemand die geen werk kan vinden en/of niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan voor hulp terecht bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ). Zij kunnen u informeren over bijvoorbeeld een uitkering (WWB, IOAW of IOAZ). Belangrijker is dat de hulp bedoeld is om u weer aan het werk te helpen. Een belangrijke taak van de IASZ is samen mét u ervoor te zorgen dat u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien. Wat houdt dit in?

 • De IASZ kan u ondersteunen bij het vinden van werk als u uw werk bent kwijtgeraakt of als u nog nooit hebt gewerkt.
 • De IASZ kan zorgen voor een bijstandsuitkering als u onvoldoende inkomen hebt om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te kunnen betalen.

Ook bij extra kosten door bijzondere omstandigheden, kunt u terecht bij de IASZ. U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor:

 • Bijzondere bijstand 
 • Langdurigheidstoeslag 
 • Collectieve ziektekostenverzekering 
 • Een bijdrage in kosten van kinderopvang als u aan het werk gaat of een reïntegratietraject volgt of op sociaal-medische gronden kinderopvang nodig heeft 
 • Schuldhulpverlening

Wie heeft recht op een WWB-uitkering?

Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u in Nederland woont, niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. 

Maar u hebt geen recht als u bijvoorbeeld:

 • niet de Nederlandse nationaliteit en geen geldige verblijfstitel heeft.  
 • niet rechtmatig in Nederland verblijft. 
 • jonger bent dan 18 jaar. 
 • gedetineerd bent (behalve de gedetineerden met proefverlof en degenen die deelnemen aan resocialisatieprogramma's ter voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij). 
 • in een inrichting verblijft en tussen 18 en 21 jaar oud bent. 
 • langere tijd in het buitenland bent voor bijvoorbeeld vakantie (als u jonger bent dan 65 ligt de grens op vier weken per jaar, voor 65+ ligt de grens op dertien weken). 
 • een uitkering krijgt als kunstenaar (of uw partner). 
 • vermogen heeft boven een bepaald bedrag. Onder vermogen valt bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Voor gezinnen geldt een grens van € 11.110 en voor alleenstaanden € 5.555 (norm 1-1-2011). Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal € 46.900 (norm 1-1-2011). Deze bedragen worden elk half jaar bijgesteld.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een WWB uitkering levensonderhoud dient u eerst contact op te nemen met het UWV WERKbedrijf. Het WERKbedrijf Haarlem is gevestigd aan de Jansweg 15, 2011 KL Haarlem, telefoonnummer 023 – 7513260. U komt ook met het UWV WERKbedrijf in contact via de internetsite www.werk.nl. Neem bij een bezoek aan het WERKbedrijf een geldig ID-bewijs mee. Let op!! Een rijbewijs is voor het WERKbedrijf géén geldig identiteitsbewijs.  

Als u ouder bent dan 65 jaar en een onvolledige AOW uitkering heeft krijgt u een aanvullende uitkering via de Sociale Verzekeringsbank (AIO Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen). Wanneer u in een inrichting verblijft kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen bij het loket van de IASZ in de gemeente Heemstede.

Bij de zogenaamde werkintake die door het UWV WERKbedrijf gedaan wordt, worden aan u formulieren voor het aanvragen van een WWB uitkering uitgereikt. Daarna moet u zelf langskomen tijdens het inloopspreekuur van de IASZ voor de uitkeringsintake. De uitkeringsintake en aanvraagbehandeling wordt  door de IASZ gedaan.

Hoe lang doet de IASZ erover een beslissing te nemen? 

Nadat de IASZ alle benodigde informatie van u heeft ontvangen, wordt door de IASZ binnen een termijn van acht weken een beslissing genomen. 

Aan welke verplichtingen moet u voldoen als u een uitkering levensonderhoud ontvangt? 

U dient:

 • als werkzoekende ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf 
 • laten zien dat u uw best doet om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. Dit geldt óók voor uw partner of echtgenoot. 
 • zich kunnen identificeren met een geldig ID bewijs 
 • solliciteren naar alle soorten normaal geaccepteerd werk. Dat is werk, dat door vrijwel iedereen als normaal wordt gezien. Ook banen die niet aansluiten bij uw opleiding en werkervaring vallen hier onder. 
 • meewerken aan de ondersteuning die de gemeente u biedt om werk te vinden, zoals deelnemen aan Work first 
 • ook meewerken aan alle andere zaken die te maken hebben met de uitvoering van de wet. Zo moet u bijvoorbeeld huisbezoek toestaan of psychologisch en/of medisch onderzoek; 
 • de IASZ van de juiste informatie voorzien (bijvoorbeeld dat  u samenwoont, alimentatie krijgt of vermogen hebt). 

Als u niet aan de verplichtingen voldoet, kan de IASZ uw uitkering verlagen of stoppen. In de maatregelenverordening van de gemeenten kunt u lezen wanneer en hoe lang de IASZ uw uitkering kan verlagen.  

Wat is Work first?

Als er mogelijk sprake is van het recht op een uitkering verwijst het UWV WERKbedrijf u door naar de IASZ voor de uitkeringsintake. Deze uitkeringsintake wordt gedaan door consulenten van de IASZ. Tijdens dat gesprek wordt de door u aangeleverde informatie getoetst op juistheid en volledigheid. Om u zo snel mogelijk weer aan werk te helpen kunt u binnen 10 dagen aan het werk via een re-integratiebedrijf zoals Paswerk B.V. of Prodies. Het gaat daarbij om dienstbetrekking voor een periode van maximaal 3 maanden max 36 uur per week. U krijgt in plaats van een uitkering een tijdelijke dienstverband. Tijdens deze periode krijgt u volop de gelegenheid om te solliciteren. Ook wordt samen met u bekeken welke hulp u eventueel verder nodig heeft om weer in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het Work first project is niet vrijblijvend. U bent verplicht om hieraan deel te nemen. Bij eventuele medische of psychische beperkingen wordt de wijze van deelname, na een medische keuring, aangepast.