Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Drank- en Horecavergunning

Algemeen

Voor het uitoefenen van een horecabedrijf of een slijterbedrijf is een vergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet. U oefent een horecabedrijf uit als u tegen vergoeding alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse verstrekt en u oefent een slijterbedrijf uit als u tegen vergoeding alcoholhoudende dranken voor gebruik anders dan ter plaatse verstrekt. 

De Drank- en Horecavergunning is vereist voor:

 • horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant 
 • slijterijen 
 • paracommerciële instellingen, dat wil zeggen verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

Eisen

Om een vergunning te krijgen, dienen zowel alle leidinggevenden (dat wil zeggen, de persoon die verantwoordelijk is voor de alcoholverstrekking) als de inrichting zelf aan een aantal eisen te voldoen. Een leidinggevende dient te beschikken over een Diploma Sociale Hygiëne en moet tevens aan een aantal 'zedelijkheids- en moraliteitseisen' voldoen. De inrichting moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen met betrekking tot onder andere de toiletgelegenheden en de ventilatiemogelijkheden. 

Wijzigingen

Bij wijziging van de ondernemingsvorm moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Bij een wijzing van de horecalokaliteit (oppervlakte, hoogte, etc) of een wijzing van leidinggevenden kan een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Gesprek

Voor het indienen van de aanvraag maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, zodat deze kan zien of een aanvraag compleet is. De ambtenaar maakt dan ook een kopie van de originele SVH-verklaring(en). De aanvraag om een Drank- en Horecavergunning wordt binnen twee maanden afgehandeld, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Daarover wordt u dan natuurlijk geïnformeerd. 

Wetten en regels

De Drank- en Horecawet regelt het verlenen van drank- en horecavergunningen. 

Normaliter worden aan een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet geen voorschriften/beperkingen verbonden. Indien de vergunning wordt aangevraagd door een vereniging of stichting zijn de beperkingen uit de Algemene plaatselijke verordening van kracht.

Wet Bibob

Een BIBOB-toets maakt deel uit van de aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning.

Welke gegevens moet u overleggen bij het aanvragen van een vergunning?

Op grond van de Wet Bibob is de gemeente bevoegd om bij de behandeling van een vergunningaanvraag informatie in te winnen. U moet extra vragen beantwoorden en gegevens verstrekken zoals inschrijving Kamer van Koophandel en diverse financiële informatie. Ook kan de gemeente na een eerste beoordeling van uw vergunningaanvraag tot de conclusie komen dat er redenen zijn om meer informatie te vragen. U wordt dan verzocht de extra gegevens te verstrekken. Als u al over een vergunning beschikt, kan de gemeente ook tussentijds om aanvullende informatie vragen. Op grond van die informatie kan de gemeente besluiten de verleende vergunning in te trekken. 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vindt er een eerste beoordeling plaats van de door u ingeleverde gegevens. Als na dit onderzoek nog vragen blijven bestaan over uw bedoelingen of die van uw zakelijke relaties, kan de gemeente een beroep doen op Bureau Bibob. Dit is een landelijk bureau dat onder het ministerie van Veiligheid en Justitie valt. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Het is niet mogelijk om tegen inschakeling van Bureau BIBOB bezwaar te maken of beroep in te stellen. Wel kunt u uw vergunningaanvraag intrekken. 

Wat doet Bureau BIBOB?

Bureau Bibob doet onderzoek naar uw integriteit en die van uw zakelijke relaties en geeft daarover advies. Daarbij probeert Bureau Bibob zo min mogelijk inbreuk te maken op uw privacy en die van uw zakelijke relaties. Het Bureau baseert haar advies op openbare en niet-openbare bronnen. Bureau Bibob kan onder andere uw gegevens bekijken bij Kamer van Koophandel, Belastingdienst, de Dienst Justitiële Documentatie en de politie.

Wat staat er in een BIBOB advies?

Een BIBOB advies kan drie conclusies hebben:

 • Er bestaat geen gevaar dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De vergunning kan dan gewoon verleend worden;
 • Er bestaat enige mate van gevaar. In dat geval kan de gemeente extra voorwaarden verbinden aan de te verlenen vergunning;
 • Er bestaat een ernstig gevaar. De gemeente kan de vergunning dan weigeren of intrekken.

Wel of geen vergunning?

Uiteindelijk beslist de gemeente of u wel of geen vergunning krijgt. Als de gemeente van plan is uw vergunning te weigeren of in te trekken, wordt u daarvan eerst op de hoogte gesteld. U en – indien noodzakelijk – uw zakelijke partners krijgen bovendien de gelegenheid uw en/of hun mening kenbaar te maken tijdens een gesprek. Na dit gesprek nemen burgemeester en wethouders een definitieve beslissing. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar of beroep aantekenen. 

Hoe lang duurt de vergunningverlening?

Als de gemeente een Bibob advies aanvraagt, zal de behandeling van uw aanvraag langer duren dan normaal. Bureau Bibob komt in principe binnen vier weken tot een advies, maar de onderzoeksperiode kan met vier weken worden verlengd. Ook is mogelijk dat Bureau Bibob nog extra informatie van u verlangt. Het onderzoek wordt dan hervat zodra het bureau over deze informatie beschikt. 

Meer weten?

Meer informatie over de Wet Bibob vindt u via internet op de site www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/BIBOB. Voor informatie over de beleidslijn Bibob gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en/of specifieke vragen hierover, kunt u telefonisch contact opnemen met de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met afdeling Bestuursondersteuning, tel. 020- 407 9000.

Aanvragen

Benodigde formulieren 

Een aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning is verkrijgbaar bij afdeling Bestuursondersteuning van de gemeente, telefoonnummer 020 - 407 9000.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag Drank- en Horecavergunning? 

 • Horecabedrijven en slijterijen: een aanvraagformulier model A 
 • Paracommerciële instellingen: een aanvraagformulier model B  
 • Leidinggevenden: verklaring leidinggevenden/ondernemers 

Ook moet u afschriften van de volgende documenten inleveren: 

 • een uittreksel uit het handelsregister; 
 • en verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n), of bewijsstukken die gelijk gesteld worden aan die verklaring (verklaring van vakbekwaamheid ex. Artikel 41 DHW); 
 • een arbeidscontract van de leidinggevende(n) (niet zijnde ondernemer); 
 • een koop- en of huurakte van het pand: een legitimatiebewijs van de leidinggevende(n): gegevens over financiering van het bedrijf; 
 • indien van toepassing, overnamecontract bedrijf.
   

De bovenstaande formulieren kunt u vooraf afhalen bij de balies of krijgt u uitgereikt tijdens het intakegesprek. Ook dient u een vragenformulier BIBOB in te vullen. BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.