Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Vluchtelingen

Vluchtelingenopvang

vluchtelingenopvang

Waarom werken wij als (kleine) gemeente hier aan mee?

Het aantal vluchtelingen in Nederland groeit zo snel, dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een dringende oproep heeft gedaan aan de gemeenten om een bijdrage te leveren aan de noodopvang van de vluchtelingen die nu in Nederland een veilig heenkomen zoeken. 

In onze regio wordt (net als in heel Europa) overlegd over (nood)opvang en huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers. Ook onze gemeente heeft in de regio een rol en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze problematiek.

Wat is de rol van de gemeente in de regio?

Voor de noodopvang van de vluchtelingen die nu Nederland binnenkomen zoekt Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) doorgaans naar locaties waar minimaal 300 bedden kunnen staan. In onze regio hebben de grotere gemeenten zoals Haarlemmermeer en Haarlem locaties beschikbaar gesteld voor noodopvang. Het COA heeft onze gemeente niet benaderd voor noodopvang en vanwege de omvang van onze gemeente is het ook niet waarschijnlijk dat we hier een rol in kunnen spelen.
Wel onderzoekt het gemeentebestuur in afstemming met de gemeenteraad hoe wij kunnen bijdragen aan oplossingen. Wij zien hierin een humanitaire plicht.

Hoe draagt de gemeente dan bij?

Wij zijn voornemens om meer statushouders gelegenheid te geven zich te gaan huisvesten in onze gemeente.

Wat betekent dat precies?

Statushouders (of vergunninghouders) zijn mensen die al langer in ons land zijn en inmiddels een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Zij wonen nog in asielzoekerscentra maar mogen wel in Nederland blijven. Op dit moment zijn er nog veel statushouders die op een woning wachten. Door deze mensen versneld te huisvesten komt er ruimte vrij in de asielzoekerscentra voor de nieuwe vluchtelingen. De gemeenteraad heeft in de commissie Raadsvoorbereiding van 3 november de voorgestelde aanpak besproken, rekening houdend met de omvang van onze gemeente.

Om hoeveel mensen gaat het?

De taakstelling van 2015 was een opvang van 7 personen. Wij hebben voor de eerste zes maanden van 2016 als taakstelling gekregen om 7 statushouders een woning aan te bieden. Verwachting is echter dat dit aantal in het voorjaar zal oplopen naar 9-10. Voor de 2e helft van 2016 krijgen we een nieuwe taakstelling, verwachting is opnieuw 7-10. Daarmee komt het verwachte aantal van statushouders die wij via de reguliere weg moeten opvangen op 16 tot 20 personen. Het is mogelijk dat dit aantal nog wordt bijgesteld, gelet op de vluchtelingentoestroom. Mede daarom hebben wij van de raad de vraag meegekregen om op zoek te gaan naar ca. 12 extra woningen.

Levert dit aantal een goede bijdrage aan de problematiek?

Dat is een vraag waar we op dit moment geen antwoord op hebben. Elke dag zijn er ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp. Om ons daar wel goed op voor te bereiden zijn we aan het nadenken over mogelijkheden die op de langere termijn hulp kunnen bieden.

Welke mogelijkheden zijn er voor de langere termijn in onze gemeente?

In onze gemeente is er behoefte aan sociale huurwoningen. Echter, in onze gemeente zijn deze huurwoningen beperkt beschikbaar. We zijn in overleg met woningcorporaties om te kijken naar mogelijke locaties voor sociale huurwoningen. Enerzijds voor de eigen inwoners, anderzijds voor het vestigen van statushouders.
Zo hebben we gekeken naar locaties die in ontwikkeling zijn en waar ruimte is voor woningbouw. In Halfweg zijn er ontwikkelingen gaande op het voormalige Sectorpark. Een deel van deze plannen zou eventueel geschikt kunnen worden gemaakt voor (al dan niet tijdelijke) huisvesting van statushouders. De woningen zullen  gewoon onderdeel uitmaken van de voorraad reguliere huurwoningen. In Spaarndam en Haarlemmerliede wordt de komende tijd nog onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor tijdelijke woningen.

Wat houden tijdelijke woningen precies in? Zijn het containerwoningen?

Er zijn gewone (nieuwe) woningen waar mensen al dan niet tijdelijk kunnen wonen, maar wij onderzoeken ook de mogelijkheid om tijdelijke woningen toe te voegen.
In onze gemeente zijn ook de locaties met tijdelijke woningen beperkt. Het is aan de gemeente om locaties te vinden of gronden bouwrijp te maken. Tijdelijke woningen dienen uiteraard gewoon voorzien te worden van riolering, elektriciteit, etc. Tijdelijke woningen zullen om die reden 10 jaar blijven staan om de kosten van bouwrijp maken e.d. te kunnen verantwoorden.

Welke mensen komen er dan te wonen?

Het is niet aan de gemeente om te bepalen wie er komt te wonen. Het COA wijst de statushouders toe, de mensen met een asielstatus.

Zijn het alleen maar alleenstaande mannen?

De mensen die in onze gemeente zullen worden gehuisvest hebben al een verblijfsvergunning, zijn dus vaak al lang in Nederland en hebben naar verwachting hun gezin bij zich. Wij verwachten dus vooral gezinnen te zullen huisvesten. De regels van sociale huisvesting zijn er ook op gericht dat in gezinshuizen gezinnen komen te wonen. Als er sprake is van alleenstaande mannen, dan gaat het met name om alleengaande mannen, vaders, die vooruit zijn gereisd om te wachten tot hun gezin overkomt. Dit speelt vooral bij mensen die nog niet lang in Nederland zijn.

Hoe waarborgt de gemeente onze veiligheid?

Het aantal personen dat zich op korte termijn zal vestigen is 7. Onze gemeente voert deze taak al decennia lang uit en dit is onze jaarlijkse taakstelling. Dat is altijd goed gegaan en er is geen extra beveiliging of andere voorziening voor nodig geweest.
Als zich verdachte situaties voordoen, is het altijd al van belang om de politie te bellen, hoe dan ook. Het is begrijpelijk dat onderdak bieden aan grote groepen asielzoekers, zoals bijvoorbeeld in nood-opvanglocaties, angst geeft. Opvang van asielzoekers is bij onze gemeente niet aan de orde.

Wie betaalt dit allemaal?

Het COA krijgt van de Rijksoverheid geld voor het realiseren van opvanglocaties en het zakgeld of voedsel dat de vluchtelingen krijgen. Pas als de statushouder in de gemeente komt wonen betaalt de gemeente in eerste instantie een bijstandsuitkering. Ook kan de gemeente een lening geven voor de woninginrichting en de mensen kunnen gebruik maken van de minimaregelingen.

Realiseert men zich dat de grote groep statushouders een hele andere bevolkingsgroep is met zijn eigen culturele achtergrond?

Wij realiseren ons dat de vluchtelingenproblematiek grote impact kan hebben op Europa, Nederland en ook op onze gemeente. De zorgen die u hierover heeft kunt u delen met de gemeente of bijvoorbeeld met Vluchtelingenwerk.
Om de inburgering zo goed mogelijk te laten verlopen is het ook altijd fijn als er vrijwilligers zijn die een gezin of een individuele nieuwkomer ondersteunen, bv door taalmaatje te worden.

Wat kan de gemeente doen aan het aanbod van sociale huurwoningen?

De gemeente maakt afspraken met corporaties. Hierin kunnen afspraken gemaakt worden over de sociale woningvoorraad, nieuwbouw, verkoop van sociale huurwoning etc.

Wat gebeurt er verder als mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) eenmaal gehuisvest zijn?

Vluchtelingenwerk Nederland (maatschappelijke begeleiding) ondersteunt de statushouder bij woningklussen en woninginrichting en helpt bij de aanschaf van noodzakelijke spullen. Daarnaast wordt de statushouder door Vluchtelingenwerk geholpen bij de verhuizing. Statushouders zijn inburgeringsplichtig en worden daarin door Vluchtelingenwerk begeleid. De volwassenen zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen. Het zoeken van een geschikte school voor de kinderen, aanvragen van een studielening bij DUO enz. regelt vluchtelingenwerk. 

Is er aandacht voor getraumatiseerde kinderen?

Kinderen gaan over het algemeen eerst naar de Internationale taalklas. Deskundige docenten kunnen de ontwikkeling van kinderen daar volgen.

Waarom moet ik langer op een sociale huurwoning wachten dan een statushouder?

In de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond zijn regels over de woonruimteverdeling vastgelegd. Woningzoekenden met urgentie hebben voorrang op regulier woningzoekenden. In de Huisvestingswet wordt een aantal categorieën woningzoekenden genoemd die altijd recht hebben op urgentie, dit zijn onder andere de statushouders. Omdat de druk op de sociale huurwoningvoorraad al groot is in de regio, en met de hogere taakstelling van statushouders nog groter wordt, zijn gemeenten en corporaties in overleg om naar oplossingen hiervoor te zoeken.

Heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude contact met buurgemeenten over de opvang in deze regio?

Voor de huisvesting van statushouders is er regionaal contact en overleg. Iedere gemeente heeft in eerste aanleg te voldoen aan de eigen taakstelling, maar er wordt ook nagedacht over hoe we elkaar hierin kunnen ondersteunen. De Veiligheidsregio (VRK) coördineert het overleg over de eventuele mogelijkheden om in de regio Zuid-Kennemerland acute crisisnoodopvang van nieuwe vluchtelingen te realiseren. Dit gaat dus echt om de zeer dringende hulp op zeer korte termijn. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft als betrokken lid van de VRK intensief contact met de VRK.

Je kan een gebouw in 3 maanden geschikt maken voor (eenvoudige) opvang. Waarom begint de gemeente daar niet aan?

De gemeente doet op dit moment actief onderzoek naar mogelijkheden hiertoe.

Ik heb zelf een woning/grond beschikbaar. Kan ik die aanbieden?

De gemeente doet op dit moment onderzoek naar allerlei mogelijkheden. Uw ideeën of suggesties zijn daarbij van harte welkom. U kunt uw reactie sturen naar communicatie@haarlemmerliede.nl.
 

Veelgestelde vragen

Waar vind ik informatie over de opvang van vluchtelingen?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voert de regie over de opvang van vluchtelingen in Nederland. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Meer informatie vindt u via www.coa.nl.

Is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude benaderd voor de opvang van vluchtelingen?

Het tekort aan opvanglocaties is een landelijk probleem. De rijksoverheid en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben gemeenten opgeroepen om medewerking waar het gaat om de benodigde snelle uitbreiding van opvangcapaciteit. Er is dus niet specifiek een beroep gedaan op Haarlemmerliede en Spaarnwoude; er is landelijk een noodzaak om de opvangcapaciteit (incl. (crisis)noodopvang) snel uit te breiden. Op de volgende site zijn alle (huidige) asielzoekerscentra weergegeven: https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties.

 

Waarom zou Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan vluchtelingenopvang meewerken?

Als Haarlemmerliede en Spaarnwoude meewerkt, volgt dit uit de maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid van de gemeente om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het urgente huisvestingsprobleem van vluchtelingen.

 

Wat is het verschil tussen vluchtelingen, asielzoekers en statushouders?

Een vluchteling wordt een asielzoeker vanaf het moment dat hij asiel aanvraagt bij één van de aanmeldcentra van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Alle asielzoekers gaan in principe van daaruit naar de centrale ontvangstlocatie in het Groningse Ter Apel. Daar start het onderzoek naar de vraag of het verzoek van de asielzoeker wordt ingewilligd of afgewezen. Het COA vangt asielzoekers op in opvangcentra en zorgt voor basisvoorzieningen.
Een vergunninghouder (ook wel statushouder genoemd) is een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft ontvangen. Zij hebben recht op reguliere huisvesting. Het is van belang dat zij normale woonruimte krijgen om een snelle start te kunnen maken in het  inburgeringsproces.  

 

Wat doet de gemeente voor vluchtelingen/ asielzoekers?

Via de Veiligheidsregio is de gemeente door het COA gevraagd oplossingsgericht mee te denken. De gemeente doet momenteel vanzelfsprekend serieus onderzoek of er mogelijkheden zijn voor het opvangen van vluchtelingen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Aan noodopvang worden door het COA wel een aantal randvoorwaarden gesteld.

 

Wat doet de gemeente voor statushouders/ vergunninghouders?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht elk half jaar een aantal verblijfsgerechtigden te huisvesten, de zogenaamde taakstelling. Op basis van de taakstelling koppelt het COA de vergunninghouder aan een gemeente en de gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte. Vergunninghouders vallen onder de categorie urgente woningzoekenden. Ze dienen met voorrang te worden gehuisvest.


De gemeente heeft bijna aan de taakstelling voor 2015 voldaan. Dat is belangrijk, want het levert ook weer ruimte in de bestaande asielzoekerscentra op. Daar kunnen dan nieuwe asielzoekers opgevangen worden. Het college onderzoekt momenteel of er mogelijkheden zijn om de huisvesting van vergunninghouders te versnellen.

 

Wat voor vluchtelingen verblijven in een AZC?

Vluchtelingen melden zich in Nederland bij een centraal aanmeldcentrum. Vandaaruit worden ze gehuisvest in een van de asielzoekerscentra (AZC’s). In het AZC verblijven ze gedurende de behandeling van hun asielaanvraag. Als het asiel wordt toegekend en er een vergunning voor verblijf wordt verstrekt, worden ze als zogenaamd vergunninghouder gekoppeld aan een gemeente in Nederland. Vanuit die gemeente moet zo spoedig mogelijk een passende woning worden aangeboden. Tot dat moment verblijven de vergunninghouders in het AZC. Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning bereiden zich in een AZC voor op hun vertrek uit Nederland.

 

Hoeveel vergunninghouders wachten in 2015 nog op een woning?

De rijksoverheid heeft aan Haarlemmerliede en Spaarnwoude (net als aan alle andere gemeenten in ons land) een taakstelling opgelegd hoeveel vergunninghouders dit jaar gehuisvest dienen te worden. Landelijk en ook in onze regio hebben veel gemeenten een achterstand bij het huisvesten van vergunninghouders. De gemeente Haarlemmerliede heeft geen achterstand meer en hoeft in 2015 nog maar 1 persoon te huisvesten (taakstelling 2015 totaal is 10 personen). Het COA heeft al een gezin (vader, moeder en kind) aan de gemeente gekoppeld. Bij Ymere is al de vraag uitgezet voor een woning en er is mogelijk op korte termijn een woning beschikbaar. De verwachting is dat de huisvestingstaakstelling voor de gemeente de komende jaren sterk zal stijgen, gezien het huidige aantal vluchtelingen dat nu het land binnen komt. Begin oktober wordt de taakstelling bekend voor het eerste halfjaar van 2016.

 

Waarom moet ik langer op een sociale huurwoning wachten dan een vergunninghouder?

In de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 zijn regels over de woonruimteverdeling vastgelegd. Woningzoekenden met urgentie hebben voorrang op regulier woningzoekenden. In de Huisvestingswet wordt een aantal categorieën woningzoekenden genoemd die altijd recht hebben op urgentie, dit zijn onder andere de vergunninghouders. Omdat de druk op de sociale huurwoningvoorraad al groot is in de regio, en met de hogere taakstelling van vergunninghouders nog groter wordt, zijn gemeenten en corporaties in overleg om naar oplossingen hiervoor te zoeken.

 

Wie betaalt de (nood)opvang van asielzoekers en vergunninghouders?

Het COA krijgt van de Rijksoverheid geld voor het realiseren van opvanglocaties en het zakgeld of voedsel dat de vluchtelingen krijgen. Pas als de statushouder in de gemeente komt wonen betaalt de gemeente in eerste instantie een bijstandsuitkering. Zij geven een lening voor de woninginrichting en de mensen kunnen gebruik maken van de minimaregelingen.

 

Wat gebeurt er verder als vergunninghouders eenmaal gehuisvest zijn?

Vluchtelingenwerk Nederland (maatschappelijke begeleiding) ondersteunt de vergunninghouder bij woningklussen en woninginrichting en helpt bij de aanschaf van noodzakelijke spullen. Daarnaast wordt de vergunninghouder door Vluchtelingenwerk geholpen bij de verhuizing. vergunninghouders zijn inburgeringsplichtig en worden daarin door Vluchtelingenwerk begeleidt. Het zoeken van een geschikte school, aanvragen van een lening bij DUO regelt vluchtelingenwerk.  De volwassenen zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen en worden door de consulent van sociale zaken bemiddeld naar werk als de Nederlandse taal enigszins wordt beheerst. Dit kan eerst door vrijwilligerswerk. Vluchtelingenwerk heeft een project Startbaan waar jobcoaches vergunninghouders begeleiden naar werk. Hiervoor zijn ook afspraken met uitzendbureaus, maar ook lijken steeds meer werkgevers vergunninghouders werk te willen aanbieden.

 

Heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude contact met buurgemeenten over de opvang in deze regio?

Voor de huisvesting van vergunninghouders is er regionaal contact en overleg. Iedere gemeente heeft in eerste aanleg te voldoen aan de eigen taakstelling, maar er wordt ook nagedacht over hoe we elkaar hierin kunnen ondersteunen. De Veiligheidsregio (VRK) coördineert het overleg over de eventuele mogelijkheden om in de regio Zuid-Kennemerland acute crisisnoodopvang van nieuwe vluchtelingen te realiseren. Dit gaat dus echt om de zeer dringende hulp op zeer korte termijn. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft als betrokken lid van de VRK intensief contact met de VRK.
Ten aanzien van de noodopvang is er regionaal overleg met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer waar besproken wordt of er locaties zijn voor noodopvang in onze regio.

Je kan een gebouw in 3 maanden geschikt maken voor (eenvoudige) opvang. Waarom begint de gemeente daar niet aan?

De gemeente doet op dit moment actief onderzoek naar mogelijkheden hiertoe.

 

Kan ik een vluchteling bij mij in huis opnemen of op een andere manier helpen?

U kunt voor meer informatie over wat u kunt doen, contact opnemen met Vluchtelingenwerk: http://www.vluchtelingenwerk.nl/noordwestholland

 

Vluchtelingenwerk is het eerste aanspreekpunt voor nieuwkomers die in Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen komen wonen en ondersteunt en begeleidt statushouders bij de opstart van hun “nieuwe leven” in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.


Vluchtelingenwerk raadt op basis van eerdere ervaringen af om zelf, als particulier, een vluchteling ‘in huis te nemen’. Dit wordt nader uitgelegd op de site van vluchtelingewerk.
Ook bij het COA werken veel vrijwilligers. Lees meer over werken als vrijwilliger op http://www.coa.nl/nl/over-coa/werken-bij-coa/vrijwilligerswerk

 

Handige links

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer achtergrondinformatie over vluchtelingen in Nederland: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vluchtelingen


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voert de regie over de opvang van vluchtelingen in Nederland. Meer informatie vindt u via www.coa.nl.
Wilt u iets doen voor vluchtelingen? Lees wat u kunt doen op de website van VluchtelingWerk Nederland.


Vluchtelingenwerk is ook het eerste aanspreekpunt voor vergunninghouders die in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude komen wonen en ondersteunt en begeleidt statushouders bij de opstart van hun “nieuwe leven” in onze gemeente. U kunt voor meer informatie over wat u kunt doen naar: http://www.vluchtelingenwerk.nl/noordwestholland

Op de site www.hulpvoorvluchtelingen.nl van het Rode Kruis kunt u zien wat voor goederen bij welke opvanglocatie nodig zijn

Nieuws

Onderzoek naar tijdelijke huisvesting statushouders nog niet afgerond

donderdag 03 november 2016

Het onderzoek van de gemeente naar tijdelijke huisvesting van statushouders is nog steeds gaande. Lees verder

Onderzoek naar huisvesting statushouders nog gaande

dinsdag 19 juli 2016

Net als andere gemeenten heeft ook de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een verantwoordelijkheid en taak in het bieden van huisvesting aan statushouders. Dit zijn mensen die asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Lees verder

Informatiememo sectorpark Halfweg

dinsdag 24 mei 2016

Afgelopen vrijdag ontvingen wij verschillende vragen van bewoners over de laatste stand van zaken m.b.t. huisvesting van statushouders in het Sectorpark. Aanleiding is een informatiememo die is verspreid in de omgeving van het sectorpark. Het is een informatiememo met technisch-inhoudelijke informatie voor de raad. Er is ook geen besluit over de inhoud van de memo genomen. Berichtgevingen over besluitvorming over dit onderwerp zijn dan ookLees verder

Gemeente draagt bij aan huisvesting statushouders

dinsdag 10 november 2015

Zoals bekend, zijn er momenteel vele honderdduizenden mensen vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika op de vlucht voor oorlog en geweld. In onze regio wordt (net als in heel Europa) overlegd over (nood)opvang en huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers. Ook onze gemeente heeft in de regio een rol en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze problematiek.   Rol in de regio In de regio vindt, net als elders in Europa,Lees verder

Hoe draagt onze gemeente bij aan huisvesting statushouders

dinsdag 03 november 2015

Zoals bekend, zijn er momenteel vele honderdduizenden mensen vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika op de vlucht voor oorlog en geweld. We kennen intussen allemaal de schrijnende beelden hiervan uit de media. Een deel van deze vluchtelingen vraagt opvang in Nederland terwijl de reguliere opvangcapaciteit daarvoor op dit moment ontoereikend is. In de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en de gemeente Haarlemmermeer wordt overlegd over deLees verder

Gemeente wil bijdrage leveren aan vluchtelingenproblematiek

woensdag 09 september 2015

Het aantal vluchtelingen in Nederland groeit zo snel, dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een dringende oproep heeft gedaan aan de gemeenten om een bijdrage te leveren aan de noodopvang van de vluchtelingen die nu in Nederland een veilig heenkomen zoeken. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft de regie voor de organisatie van de noodopvang. Daarnaast vraagt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de gemeentenLees verder